PAS + Omhu = sant

Det fleksible digitale journalsystemet for helse- og omsorgsektoren.

Rammeverket PAS (positiv atferdsstøtte) er godt etablert hos seriøse leverandører av helse- og omsorgstjenester til mennesker med funksjonsvariasjoner. Både private og offentlige tjenesteytere arbeider med rammeverket som har fokus på økt livskvalitet, inkludering og aktiv deltakelse for tjenestemottakere. 

Omhu er et fleksibelt fag og journalsystem for helse- og omsorgssektoren som legger til rette for optimal bruk av rammeverket PAS. Det digitale journalsystemet er utviklet av fagfolk for fagfolk, med både helsepersonell og tjenestemottakeren i sentrum.

 

Et knippe funksjoner i Omhu

Positiv atferdsstøtte

Rammeverket PAS legger stor vekt på økt livskvalitet, samtidig som det gir en reduksjon av atferd som utfordrer. Reduksjonen i atferden som utfordrer kan sees på som en positiv konsekvens av økt livskvalitet. Det å sette søkelyset på alt som er godt, slik at det godt får rotfeste i livsløpet til tjenestemottakerne, er viktig. PAS er en viktig del av god fagutvikling fremover og et solid rammeverk for gode helse- og omsorgstjenester.  

Med implementering av rammeverket, menes både faglige strukturer som opplæring, møter, fagadministrativt system, andre rutiner og lignende og faglig grunnlag som angir en beskrivelse av teori og praksis for arbeidet. 

Et velfungerende og skreddersydd fag- og journalsystem er til god hjelp når det gjelder å levere tjenester i samsvar med det faglige rammeverket Positiv atferdsstøtte (PAS). Omhu danner et fundament for tjenestene og gir veiledning for personalet som arbeider med å yte tjenestene. Det gir støtte i det som kan være en krevende implementerings- og endringsprosess. 
 
Omhu gir deg full oversikt - når du trenger det

Personfokuserte tjenester:

Positiv atferdsstøtte har som overordnet mål å forbedre personens livskvalitet. Mens reduksjon av utfordrende atferd er en sekundær gevinst, er hovedfokuset å øke livskvaliteten til personen selv og deres nærpersoner. Dette oppnås ved å sette personens behov, ønsker og preferanser i sentrum. 

Omhu er fleksibelt og tillater utvikling av et fagadministrativt system som sentreres rundt det som er viktig for den enkelte tjenestemottakeren. 

 

Effektiv samhandling

Samarbeid er en hjørnestein i PAS. Man erkjenner at familie og andre nærstående kjenner personen på en unik måte, og deres innsikt kan gi verdifull forståelse og alternative løsninger.

I Omhu kan man tildele ulike roller til familiemedlemmer, verge eller andre nøkkelpersoner. Dette bidrar til å involvere dem i tjenestene og sikre at hovedpersonens ønsker og behov ivaretas. Det gir også mulighet for koordinering av tjenester og opprettholdelse av en kultur for samarbeid på alle arenaer hvor tjenestemottaker ferdes.

Omhu inviterer til samarbeid

Grafer og rapporter

For å jobbe i samsvar med PAS, er det nødvendig å kunne dokumentere prosesser for målvalg, vurderinger som tas, utforming og gjennomføring av tiltak, samt om tjenestemottaker oppnår meningsfulle resultater. 

I Omhu kan personalet enkelt journalføre nødvendige og relevante opplysninger fortløpende. Personen selv kan også dokumentere sine opplevelser med egen tilgang. Alle registreringer i systemet genererer rapporter med data som gjør det mulig å fatte kunnskapsbaserte beslutninger. Det letter evalueringen av effektiviteten i tiltakene og gjør det enkelt å foreta justeringer hvis det trengs.

Fag- og journalsystemet Omhu og rammeverket PAS

Gode tjenester starter med gode systemer. Positiv atferdsstøtte gir også retning for god ledelse, både i teori og praksis. 

Det kan være vanskelig å måle implementering av PAS ved å måle økt livskvalitet blant brukerne og dens nærpersoner. Dette kan gjennomføres ved evaluering av fremdrift, fortrinnsvis via overordnede systemer, årlig kvalitetsundersøkelse til bruker, pårørende og samarbeidspartnere, internkontroll iht. nasjonal veileder om gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming og kompetansekartlegging av ansatte. I tillegg vil data man henter frem i Omhu kunne gi gode statusrapporter. 

Brukerråd, ressursgruppe med Omhu, aktiv støtte og veiledning og ledergruppen som bistår faggruppen med å kvalitetssjekke og støtte fremdriften er en suksessfaktor i denne prosessen.

 
Les mer om dette i intervjuet med Ingeborg Kraabøl fra Ragna Ringdals Dagsenter:
 

Vi lytter til, og utvikler Omhu sammen med kundene våre.

Omhu er utviklet av fagfolk for fagfolk.