Gode tjenester starter med gode systemer

Omhu er et digitalt fag- og journalsystem hvor dagens krav til sikkerhet og effektivitet er ivaretatt.

Skybasert og sikkert

Omhu leveres som et skybasert verktøy som forhindrer all lokal lagring av data. Systemet krever pålogging med høyeste sikkerhetsnivå via ID-porten. Det blir på samme måte som når du for eksempel logger inn i nettbanken. Omhu har kunder som også anvender sikker sone, med kobling til Norsk Helsenett.

Helsenettet er en sikker digital samhandlingsarena for alle aktører i helse- og omsorgssektoren hvor behandlere kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.

Rollebasert tilgangsstyring

Basert på ulike roller og kompetanse får man tilgang til ulike deler av fag- og journalsystemet. Det er de som er administratorer i virksomheten som har det overordnede ansvaret for at dette ivaretas. Det er opp til den enkelte virksomhet hvordan dette løses. Ulike behov krever fleksible løsninger uten at dette går på bekostning av personvernet.

Omhu gir muligheter for høy grad av brukermedvirkning i systemet. Tjenestemottaker kan få ulike tilganger til egen journal. Tjenestemottaker kan gi beskjeder til ansatte og styre egen hverdag i kalenderfunksjonen. Tilpassede tilganger til tjenestemottaker administreres gjennom tilgangsstyringen i Omhu.

Effektiv samhandling

Omhu gjør det enkelt å samhandle. Fagsystemet gjør det lett å samhandle i teamet, med alle ansatte og ledelsen. Noen av våre kunder samhandler også på tvers av etater og tjenestenivå. Effektiv tilgangsstyring gir mulighet for god dialog mellom ulike samarbeidspartnere og dette kan bidra til kostnadseffektive tjenester.

Med informasjon satt i et enhetlig system sparer du tid og ressurser, og du frigjør tid til mer omsorg og engasjement.

Dagsplaner og endringer

Med Omhu har ansatte og tjenestemottakere med tilgang fullstendig oversikt over timeavtaler, arbeidsoppgaver og viktige endringer. Andre som har en tilknytning til tjenestemottaker kan også få tilgang. Det kan for eksempel være pårørende eller verge. I dagsplan kan man enkelt bytte arbeidsoppgaver med en kollega, eller delegere arbeidsoppgavene videre.

Ved endringer i et tiltak eller behandlingsopplegg kan tilknyttede personer enkelt gjøres oppmerksom på endringen ved å bruke verktøyets endringsskjema.

Grafer og rapporter

Grafer og rapporter i Omhu gjør det enkelt å følge med på tjenestemottakers utvikling. Registreringer av frekvens, funksjonell analyse og målinger resulterer i automatiske grafer. Grafene kan tilpasses for ønsket tidsrom. Man kan velge en graf over unike elementer eller legge flere grafer oppå hverandre for å se etter sammenhenger. I grafene vil du se eventuelle endringsmeldinger som er lagt inn ved å holde musepekeren over kulepunktene. Funksjonell analyse genererer automatiske frekvensgrafer, varighetsgrafer og samlerapporter.

I Omhu genereres ulike rapporter automatisk etterhvert som informasjon legges inn. Med enkel avhukning kan man selv velge hva man ønsker rapportering på. Her kan du for eksempel se hvordan arbeidsoppgavene er utført eller om det er endringer i behovet for bistand. Dette gir helse- og omsorgstjenestene mulighet for god oversikt over bistandsbehovet til en hver tid.

I tråd med lovverket

Omhu er utviklet i tråd med personvernforordningen (GDPR), Datatilsynets veileder for programvareutvikling og Normen for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.Gjeldende lovverk på helse- og omsorgsfeltet har også vært førende for utformingen av fag- og journalsystemet.

Omhu er et styringssystem som sikrer faglig forsvarlige tjenester. I fag- og journalsystemet kan du planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere helsetjenestene på en måte som bidrar til faglig forsvarlige tjenester og kvalitetsforbedring. Omhu ivaretar pasient- og brukersikkerhet.

Vil du vite mer?

Er du interessert i å vite mer om Omhu sin funksjonalitet? Book en demo, eller ta direkte kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi ser frem til å høre fra deg.

Book demo    Kontakt oss