Dette er nytt i Omhu

Journalnotat på tjenestemottaker-siden

Journalnotat er nå lagt inn som eget menypunkt på tjenestemottaker-siden. Her er det mulighet for å opprette nytt journalnotat og gjøre søk på tidligere journalnotat i liste. Nytt er også at en nå kan åpne logg på alle endringer som er gjort i notat (tilgangsstyrt).
Når en oppretter nytt journalnotat må en fra nå av også legge til en tittel på notatet. Tidligere journalnotat opprettet uten tittel blir indikert med “(ingen tittel)” i oversikten.
Det vil fortsatt være mulig å opprette notat fra “Meny” knappen i høyre hjørne. Disse notatene vil også være synlig i liste inne på tjenestemottaker.

Kladdefunksjon

Det er nå mulig å opprette Ekstra opplysninger, Mål og Tiltak i tillegg til Journalnotat som kladd. Når en oppretter nytt innhold i nevnte funksjoner kan en krysse av for “Lagre som kladd”.
Innhold opprettet som kladd vil være indikert som kladd i de respektive lister og kan redigeres videre derfra. Når en redigerer en kladd og deretter ønsker å opprette innhold på tjenestemottaker, kan en fjerne avkryssing som kladd. Da vil logg-funksjonen for den aktuelle funksjonen være aktiv. Når innholdet er opprettet på tjenestemottaker, vil det ikke være mulig å sette det som kladd igjen.Når innhold er lagret som kladd, vil dette kun være tilgjengelig for den ansatte som har opprettet kladden. Men det kan være mulig å kunne administrere alle andre sine kladder med en ekstra tilgang satt opp for hvert funksjonsområde. Maler for Ekstra opplysninger, Mål og tiltak og Journalnotat har også fått kladdemulighet. Når en mal er satt som kladd vil den ikke være tilgjengelig for tjenestemottaker.

Ny journalnotatoversikt
Diverse
 • Ny funksjon for å registrere enkelttilfeller på frekvensregistrering direkte i oversikten over aktive registreringer.

Eldre nyheter

Tjenestemottaker

Tjenestemottakere i flere avdelinger

I databasen deres kan tjenestemottaker nå ligge i én, eller flere avdelinger. Det vil være lik informasjon på tjenestemottaker i alle avdelinger, og informasjonen deles på tvers. Om en ansatt har relasjon til en tjenestemottaker i ulik avdeling, er det rollen til den ansatte, i de ulike avdelingene, som styrer hva den ansatte kan se. Men om man har tilgang til feks filer, vil alle filer vises, også de som er i den andre avdelingen. 

Det er de som er registrert som superbrukere og har tilgang til “admin” som har mulighet for å knytte tjenestemottaker til flere avdelinger.

Trykk på meny på tjenestemottaker som skal speiles i flere avdelinger.
Trykk på "Knytt til avdeling".
Velg avdeling og rolle tjenestemottaker skal ha i avdeling.
Journalnotatmaler
Det er nå mulig å opprette journalnotatmaler som kan benyttes ved opprettelse av journalnotater. Malene opprettes under menypunktet “Maler” og “Journalnotatmaler”. Disse kan deles på tvers av avdelinger.
Ved opprettelse av nytt journalnotat, kan man velge å ta i bruk malene som er laget ved å velge ønsket mal i nedtrekksmenyen.
 
Liste over journalnotatmaler.
Tekstfeltet fylles ut med malinnhold ved valg av mal i nedtrekksmenyen
Journalnotatkladd
Man kan nå velge å lagre journalnotat som kladd på tjenestemottaker før denne leveres ferdig skrevet. Huk av for “Lagre som kladd” og trykk “Lagre kladd”. Neste gang man velger samme tjenestemottaker, dukker det opp en dialogmelding som ber om bekreftelse på om malen skal benyttes, eller forkastes. Dersom man trykker “Benytt kladd” erstattes teksten i tekstfeltet med innholdet fra kladden, og velger man “Forkast kladd” slettes kladden.
Dialog som vises dersom det finnes en kladd på tjenestemottaker.

Tjenestemottaker

Legemidler
Basert på tilbakemeldinger fra kunder, har vi en rekke endringer i denne oppdateringen. Se gjerne denne videosnutten som oppsummerer utvidelser og endringer for legemidler.
Følgende er nå mulig:
 • Valg om å dobbeltsignere på eventuell medisiner. Dette velger man ved opprettelse av legemiddel.
  • Når man velger én ansatt, vil dere kun trenge å registrere effekt av gitt eventuelt legemiddel.
  • Når man velger to ansatte, kan man signere uavhengig av effekt. To ansatte må signere for gitt legemiddel og effekten legges inn før eller etter godkjenning.
 • Legemiddelet som mangler effektsignering eller godkjenningssignatur, vil ligge i listen over legemidler frem til det er signert.  
Valg av antall ansatte som skal signere på evt. legemiddel
Signering uavhengig av effekt
 
 • Mulighet til å velge “utdeles fra” på midlertidige legemidler. Dette er lik funksjon som på faste legemidler. 
 • Det er nå mulig å velge “fra – til dato” når det skal legges dosett, multidose eller annet. 
Valg "fra - til" dato når man skal legge dosett, multidose eller annet
 
 • En kan også legge inn legemiddelet på nytt, ved å trykke på “ny basert på denne” 
  • Da vil dere få opp informasjonen som ligger på legemiddelet pr dags dato, og dere kan endre informasjonen på det nye legemiddelet. Har legemiddelet et legemiddelregnskap kan dere ikke endre på styrke, form og navn. 
Opprettelse av legemiddel basert på eksisterende
 
 • Mulighet for å se foreskrevne doser og liste over legemidler i legemiddelkort, dette velges fra meny. 
Se foreskrevne doser og liste over legemidler i legemiddelkort
 
 • Mulighet for å kunne se dager med korrigerte doser i rapport for gitt legemiddel. 
Se dager med korrigerte doser i rapport for gitt legemiddel
Valg for om ansatt skal motta endringsmelding
Det er nå lagt til et valg for om ansatte skal motta endringsmeldinger per tjenestemottaker. Dette betyr at den ansatte ikke mottar endringsmeldinger, og vil heller ikke vises i statistikken over signeringsstatus. Ansatte får endringsmeldinger som standard. For at den ansatte skal kunne motta endringsmeldinger, må den ansatte ha tilgangen “Endringsskjema (Les)” i tillegg til ha huket av “Skal motta endringsmeldinger for denne tjenestemottakeren” ved opprettelse eller endring av relasjon.

Tjenestemottaker

Gi ut fast legemiddel uten godkjenning av dosett
Ved å krysse av på «Skal ikke godkjenne dosett» trenger en ikke å legge inn forhåndskrevet dose som deretter må godkjennes. Da vil legemiddelet være mulig å signeres ut med en gang og mengden som skal gis må bestemmes ved utgivelsestidspunkt.
Gi ut fast legemiddel uten godkjenning av dosett
Mulighet for å velge flere for godkjenning av dosett
Når en har lagt legemiddel til dosett og klikker «Signer for lagt til dosett» vil en nå kunne velge alle kollegaer som har tilgang til å godkjenne. Her er det nå mulig å velge en, flere eller alle ansatte på listen ved avkryssing. Alle som krysses av får varsel når de logger seg inn i Omhu. Den første av disse som godkjenner, sender legemiddelet videre klar til å gis ut til tjenestemottaker.
Gi ut fast legemiddel uten godkjenning av dosett
Rapporter
Vi har ryddet opp på rapportsiden samt tilganger for disse. Se oppdaterte og nye tilganger på adminsiden.

Tjenestemottaker

Skjemaer
Vi har lagt til fire nasjonale skjemaer som kan fylles ut og lagres på tjenestemottaker i Omhu. Skjemaene kan i ettertid lastes ned og redigeres videre i Word ved behov. Mer om skjemaer i brukermanualen.

Adminsiden

Opprydning i tilganger

Som et ledd i lansering av ny funksjonalitet har vi også gjort en opprydding i tilgangsstyringen inne på admin-siden. Noen tilganger har fått nytt navn, og rekkefølgen på en del tilganger har blitt endret slik at de stemmer mer overens med de ulike sidene og menyene i Omhu. Er det administratorer som har spørsmål, innspill eller ønsker en gjennomgang av tilgangsstyringen, ta kontakt med oss på 

Tjenestemottakersiden

Ekstra opplysninger for tjenestemottaker

Det er nå mulig å legge til ekstra opplysninger for tjenestemottakere. Disse kan velges fra allerede forhåndsutfylte avdelingsmaler, eller nye blanke. Opplysningsmalene kan benyttes til å lage delvis utfylte opplysninger, som kan kompletteres for hver tjenestemottaker.

Ekstra opplysninger på infosiden til tjenestemottaker
Utvidelse av funksjonell analyse
Det er nå mulig å lage FAK-skjema etter at det er satt opp en registrering som funksjonell analyse.Når en oppretter eller redigerer en registrering, er det nå mulighet for å legge til/endre og slette linjer i FAK-skjema. Det er mulig å legge til å så mange linjer en vil. Siste konsekvens blir automatisk kopiert til neste foranledning for å forenkle utfylling av linjene.FAK-skjema er tilgjengelig for signering i Standardrapport for den aktuelle atferdsregisteringen. Skjemaet vil også være synlig i Dagsplanrapport under Registrering.
Utvidet funksjonell analyse

Tjenestemottakersiden

Endringsmeldinger er flyttet

Endringsmeldinger for tjenestemottakere er nå flyttet til egen fane. Dette for å optimalisere visning av Omhu på mindre enheter. Antall uleste endringsmeldinger indikeres på fanen.

Skjermbildet tjenestemottakerfaner
Dokumentere effekt på eventuell medisin

Etter å ha gitt ut eventuell medisin er det nå mulighet for å kunne dokumentere effekten. Dette gjøres ved klikke seg inn på navnet på den medisinen du har gitt, og skrive inn en tekst på effekt. Rettigheten på denne knappen er den samme som å signere for gitt medisin. I den samme dialogen sender du også et varsel til en kollega om at eventuell medisinen er gitt ut, og dokumentert effekt for. Alt blir synlig i rapporten for «Gitt legemiddel» og i dagsplanrapporten.

Skjermbildet viser dialog for dokumentering av effekt

Nye medisinformer

Følgende nye medisinformer er lagt til i Omhu:
 • Salve
 • Injeksjon
 • Inhalasjon
 • Spray
 • Tyggetabletter
 • Dråper
 • Plaster
 • Depot kapsler
 • Krem
 • Gel
 • Vagitorier
 • Rektalvæske
 • Munnvann

Mål og tiltak

Følgende er nytt under fanen «Tiltak»:

 • Alle mål og tiltak presenteres i en liste med sorterings- og søkefunksjonalitet inne på tjenestemottaker-siden
 • Ved klikk på et tiltak i lista får du opp et skjermbilde hvor tiltaket kan vises i både horisontal og vertikal visning
 • Mulighet for å skrive ut ett tiltak
 • Mulighet for å se logg-historikk på ett pågående tiltak
 • Lagt til tekstbehandlingsfunksjoner når en oppretter og redigerer/evaluerer
 • Mulighet for å knytte mål og tiltak opp mot en tjenestekategori
 • Kunne sortere pågående tiltak på tjenestekotegori i mål- og tiltakslogg og på “Tiltak” under dagsplanrapport
 • Mulighet for å skrive ut fra mål- og tiltakslogg.
Skjermbildet viser ny detaljvisning for mål og tiltak

Kontaktinfo for tjenestemottaker er flyttet til fanen «Relasjoner»

Dette for å samle all kontaktinfo under ett, samt forberede infosiden til tjenestemottaker til nytt innhold.

Arbeidsplan

Valg av tjenestekategori ved tildeling av aktiviteter

På arbeidsplan er det nå mulig under tildeling av aktiviteter, å kun tildele de aktivitetene som tilhører valgt tjenestekategori. Velges alle kategorier tildeles alle oppgaver uavhengig av tjenestekategori.

Skjermbildet viser tildeling av aktiviteter

Dashboard

Høyre sidemeny på dashboard kan skjules

Høyre sidemeny med varsler, endringer og meldinger kan nå skjules for å gjøre bedre plass til kalender. Den skjulte menyen indikerer likevel uleste elementer.

Skjermbildet viser dashboard med høyre meny skjult